VİZYONUMUZ

Okul öncesi eğitimin evrensel amaçları çerçevesinde, güvenli ve sevgi dolu bir eğitim ortamında 36-69 aylık çocuklarımızın gelişimsel özelliklerini, gereksinimlerini ve bireysel farklılıklarını göz önüne alarak, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri;  geleceğin düşünen, sorgulayabilen, yaratıcı, üretken ve aydınlık yüzlerini yetiştirmektir.


MİSYONUMUZ

Çağdaş eğitim ilke ve değerleri ışığında,  YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU deneyimi ve kadrosuyla,  okul öncesi eğitim alanında örnek uygulama modelleri oluşturmak; çocuk merkezli yaklaşımla, alanındaki yenilikleri eğitim ortamına taşımak;  yaratıcı, özgüveni yüksek, eleştirel düşünme becerilerine,  sorumluluk bilincine ve toplumsal değerlere sahip  bireyler için ailelerin de katılımının sağlandığı gelişimsel eğitim programları geliştirmek ve uygulamaktır. 


İLKE VE DEĞERLERİMİZ

YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, 1981’den bugüne kadar eğitim alanında hizmet verirken sahip çıktığı temel ilkeleri ile var olmayı başarmıştır. YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nun ve tüm YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nun sahip çıktığı ilkeler şunlardır:

 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, çağdaş, laik, demokratik, Atatürkçü bireyleri topluma kazandırmayı ilke edinir.
 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, insanın biricikliği düşüncesinden hareketle, çocuğun öncelikli yararı ve iyiliğini esas alır.
 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, her çocuğun mevcut potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.
 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, kendisi ve çevresiyle barışık; sağlıklı, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, hizmet ve ürünlerinde, evrensel düşünüp yerel davranır.
 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, tüm çalışmalarında, bilimsel düşünce ve birikimden asla taviz vermez.
 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU, sürekli değişen ve gelişen dünya koşullarına, değişip gelişerek uyum sağlar.

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Yaşamın temelini oluşturan okulöncesi dönemde,  yapılan tüm eğitimsel çalışmaların öğrencilerimize anlamlı katkılar sağlaması için eğitim  ilkelerimiz;

 • Gelişim(fiziksel, sosyal-duygusal, dil, bilişsel)  özelliklerini dikkate alarak, bireysel farklılıklarına uygun, eğitim programları geliştirmek ve eğitim ortamı düzenlemek,
 • Tüm gelişim alanlarında etkin destek sağlayarak ilköğretime hazırlamak,
 • Kendilerini özgürce  ifade edecekleri, saygı, sevgi, işbirliği, yardımlaşma, hoşgörü, paylaşma duygu ve davranışlarını geliştirecekleri demokratik  eğitim ortamları sunmak,
 • Öğrenci merkezli, aktif öğrenme ortamları oluşturmak,
 • Özgüven ve öz denetim sahibi olmalarını sağlayacak sosyal ve bireysel ortamlar oluşturmak, 
 • Yaratıcı, aktif deneyimler sağlamak,
 • Kendi yeteneklerinin farkında olan bireyler yetiştirmek,
 • Aileleri eğitim ortamına dâhil etmek,
 • Yüksek kalite anlayışı içinde etkili bir uygulama ve değerlendirme sistemi geliştirerek uygulamaya koymak.

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nda uygulanan eğitim programlarının genel yapısı ve özellikleri şunlardır:

 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU’nda 3-6 yaş çocuklarına eğitim verilmektedir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı temel alınmaktadır. Bu kapsamda Merkez tarafından eğitim yılı başında anaokullarımıza gönderilen eğitim programlarının kurum ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenerek, özelleştirilmesi ve uygulanması öğretmenlerimizden öncelikli beklenen görevler arasındadır.
 • YAŞAM PAYLAŞIM Programı, zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış bir anlayışla uygulamaya konmalıdır.
 • Program kapsamında beş temel gelişim alanına yönelik eğitim yapılmaktadır. Bu gelişim alanları şunlardır:
 1. Motor (Hareket) Gelişimi: Motor gelişim, çocuğun kaba ve ince hareket becerilerinin gelişimini içerir. Bu kapsamda, denge, koordinasyon, yürüme, sıçrama, tırmanma, el-göz koordinasyonu vb. beceriler geliştirilir.
 2. Bilişsel Gelişim: Bilişsel gelişim, çocuğun düşünme yetenekleri ve becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, renk, şekil, sayı vb. kavram gelişimi, dikkat, bellek, akıl yürütme vb. becerileri geliştirilir.
 3. Dil Gelişimi: Dil gelişimi, çocuğun anlama ve anlatma becerilerine odaklanır. Bu kapsamda, söyleneni anlama, kendini ifade etme, dili etkin kullanma becerileri geliştirilir.
 4. Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sosyal ve duygusal gelişim, çocuğun, yaşıtları, büyükleri ve küçükleri ile sağlıklı ilişkiler kurmasını ve olumlu-olumsuz duygularını uygun şekilde ifade etmesini içerir. Bu kapsamda, bir grubun üyesi olma, kurallara uyma, etkili iletişim kurma, duygularını fark etme, uygun biçimde ifade etme, empati kurma ve olumsuz duygularını yönetebilme becerileri geliştirilir.
 5. Özbakım Becerileri Gelişimi: Özbakım becerileri, kişisel varlığını koruma ve sürdürmeye ilişkin becerileri içerir. Bu kapsamda, güvenliğini sağlama, temizlik kurallarına uyma, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanma, hastalıklardan korunma vb. becerileri geliştirilir.
 • YAŞAM PAYLAŞIM Okul Öncesi Eğitim Programı’nın uygulama sorumluluğu sınıf öğretmenine aittir. Bu kapsamda, kavram eğitimleri, değerler eğitimi, dikkat ve bellek çalışmaları, proje çalışmaları ile program zenginleştirilir.
 • Tüm program uygulamaları aktif öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme, oyunla öğrenme yaklaşımları esas alınarak yapılmaktadır. Öğretmenlerimizin bu yaklaşımları ve temel prensiplerini bilmeleri ve uygulamalarına yansıtmaları beklenir.
 • Programımızın temelinde ATÖLYE ÇALIŞMALARI yer almaktadır:

Yabancı Dil: Yabancı dil eğitimi, çocuğun farklı bir dili tanıma, ilgi duyma ve o dile ilişkin beynin yatkınlık kazanmasını amaçlar.

Müzik ve Hareket: Müzik eğitimi, çocuğun sesleri ve sesleri çıkaran unsurları tanımasını, sesin müziğe nasıl dönüştüğünü fark etmesini ve müziği oluşturan notaları tanıyarak müziğe karşı ilgisini artırmayı, ritmik performansını desteklemeyi,  bedenini tanıması, bedenini etkili ve estetik şekilde kullanması, ses, müzik ve ritmle uyumlu kullanabilmesi ve yeni estetik figürler üretebilmesini amaçlar.

Yaratıcı Drama: Yaratıcı drama çalışmaları, çocuğun sosyal, duygusal ve davranışsal yönden gelişmesini destekler. Bu kapsamda, çocuğun hayatı yaparak yaşayarak deneyimlemesi, kendine özgü bir şekilde yeniden yapılandırması ve ifade etmesi amaçlanır.

Satranç: Satranç eğitimi, çocuğun düşünme becerilerini geliştirir. Bu kapsamda, dikkat, birkaç adımlı düşünme, tahmin yürütme, stratejik düşünme vb. becerilerinin geliştirilmesi amaçlanır.

Görsel Sanatlar: Görsel sanatlar eğitimi, çocuğun, duygu ve düşüncelerini görsel sanat malzemelerini kullanarak yaratıcı yollarla ifade etme becerilerini geliştirir.

 • Programın uygulama süreçlerinde “Aile Katılımına” özel bir önem verilmektedir. Aileler, önceden yapılacak planlamayla okulun belirlediği gün ve zamanlarda sınıflarda öğrenme ortamlarına aktif olarak katılıp destek verirler.
 • Aile katılımı ile ilgili uygulamalar, sınıf öğretmeni tarafından kurum yöneticisiyle görüşülerek organize edilir. Velilerin bu süreçte hangi konuda ne yapmaları gerektiği gibi ayrıntılar sınıf öğretmeninin denetiminde belirlenir.

GELİŞİM VE DAVRANIŞ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

 • Öğrencilerimizle ilgili tüm bilgileri içeren “Öğrenci Tanıma Dosyası” veliler tarafından doldurularak okulumuzda dosyalanır. Öğretmenler, öğrenciler eğitim yılı başında sınıfa gelmeden bu formu incelemeli ve öğrencilerle ilgili ön bilgi sahibi olmalıdır.
 • Okul danışmanımız çocuklarla ilgili gözlem ve değerlendirmeler yapar, yaptığı gözlem ve değerlendirmeleri anne-babalarla paylaşır. Velilerle yapılacak tüm görüşmeler belirli bir plan çerçevesinde yürütülür.
 • Öğretmen öğrencinin sınıf içinde gözlenen davranışları ile ilgili olarak düzenli notlar tutar. Gözlem notları her öğrenci için bölümlere ayrılmış bir ajandada periyodik olarak kaydedilir.
 • Velilerimizle en az birinci dönemde bir kez, ikinci dönemde bir kez olmak üzere toplam iki görüşme yapılır. Özel durumu olan çocuklarımızla ilgili görüşmeler, ihtiyaca uygun olarak düzenlenir.
 • Görüşmeler, randevu yolu ile gerçekleşir.
 • Her çocuk için öğretim yılı süresince yapılan gözlem ve değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU MERKEZ tarafından aşağıdaki raporlamalar yapılır:

Gelişim raporu, sene başı, sene ortası (birinci dönem sonu) ve sene sonu (ikinci dönem sonu) olmak üzere en az iki kez düzenlenir. Böylece çocuğun beş temel gelişim alanında performansı izlenir. Gelişim raporları sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur, psikolojik danışmanın görüşleri alınır.

Yetenek raporu, senede bir kez düzenlenir. Bu raporda da çocuğun sekiz temel yetenek alanındaki genel durumu ortaya konur. Yetenek raporları sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur, psikolojik danışmanın görüşleri alınır.

Davranış raporu, birinci dönem bir kez, ikinci dönem bir kez olmak üzere iki kez düzenlenir. Böylece çocuğun davranış ve uyum durumu ile ilgili ipuçları değerlendirilerek olası sorunların erkenden çözümü ya da ihtiyaç duyuluyorsa başka bir uzmana yönlendirmesi yapılır. Davranış raporları sınıf öğretmenleri tarafından doldurulur, psikolojik danışmanın görüşleri alınır.

 • Her çocuk için eğitim yılı içerisinde 2 kere olmak üzere MENOVA GELİŞİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MERKEZİ tarafından yaş grubu uygunluğuna bağlı olarak,
 • Ankara Gelişimsel Tarama Envanteri (30-72 ay)
 • Frostig Görsel Algı Testi (40-72 ay)
 • İşitsel İşlemleme Testi (48-72 ay)
 • Marmara İlkokula Hazır Oluş Testi (60-72 ay) uygulanır ve raporlanır.
 • Her ay düzenli olarak “Rehberlik Bülteni” gönderilir. Böylece, çocuk gelişimi, davranış sorunları, yetenekler, anne-baba tutumları gibi pek çok konuda anne-babaların bilgilenmesi sağlanmış olur.

BESLENME

 • YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU MERKEZ tarafından,  Prof. Dr. Sıdıka Bulduk ve Beslenme Uzmanı Kardiyolog Dr. Aynur Alaz’a hazırlatılan yemek listeleri aylık olarak velilerimiz ile paylaşılır.

Şerifali Yaşam Paylaşım Anaokulu Fotoğraf Galerisi

 

YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU 5276856a-ff33-4426-89f7-280831956bf7 b78bc286-bc75-4740-b4da-29ae291856cb fdaaa862-d9c5-4ddd-8233-70b03551683d

Şerifali Yaşam Paylaşım Anaokulu İletişim Bilgileri

Çetin Caddesi Açıkyüz Sokak No:25 Şerifali - Ümraniye / İSTANBUL

0216 540 80 30 - 0549 828 72 50

serifali@yapaanaokulu.com