Öğretmen Eğitimleri

21. Yüzyıl büyük değişimlerin ve dijital dünyanın gücünün yaşandığı bir dönemdir. ME-NOVA Gelişim, geleceğin yetişkinlerine yetiştiren bugünün öğretmenlerinin meslek yaşamları ile ilgili bilgilerini tazelerken aynı zamanda öğrenen olarak kalmalarını da teşvik edecek eğitim, seminer ve atölye çalışmaları düzenler.

Anaokulundan İlkokula

Seminer süresi 90 dakika

Çocukların ilk kurumsal eğitim  yaşantıları anaokulunda başlar. Tüm eğitim seviyelerinde olduğu gibi okul öncesi eğitimin temel amaçlarından biri çocuğu ilkokula hazırlamaktır. Bu süreç içinde sadece akademik gelişimin değil, bütünsel gelişimin desteklendiği bir eğitim programı ve buna uygun düzenlenmiş bir eğitim ortamının sağlanması son derece önemlidir.

Bu eğitim okul öncesi öğretmenlerine, çocukların ilkokula hazırlık sürecinde uygulayacakları programı nasıl zenginleştirebileceklerine, bütünsel gelişimi destekleyecek eğitim ortamlarının ve uygulamalarının oluşturulmasına yönelik teorik alt yapı ve uygulama örnekleri sunmayı  amaçlamaktadır.

Anaokuluna Uyum Süreci

Seminer süresi 90 dakika

3 yaşına doğru çocukların ilk sosyal ilişkilerini yaşadıkları dönemde, aile ve yakınları dışındaki kişiler ve özellikle de akranları ile birlikte olma ihtiyacı yavaş yavaş artmaya başlar. Giderek daha belirgin bir şekilde çocuk tarafından da ifade edilen bu ihtiyaç, çocukların anaokulu aracılığıyla akranları ile ilişki kurmasına ve dış dünyaya açılmasına olanak tanır. Ancak yine de küçük çocuklar var olan alışkanlıkları dışında yepyeni bir ortama geçişte biraz zamana ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın farkında olmak, onlara ihtiyaç duydukları zamanı sağlamak, güven dolu ilişkiler kuramlarına ve sağlam başlangıçlar yapmalarına zemin hazırlayacaktır.

 

Bu eğitim okul öncesi öğretmenlerinin, çocuklarının anaokuluna uyum sürecinde  okula başlamadan önce, ilk günlerinde ve uyum haftasında karşılaşabilecekleri özel durumlar, bu süreçte aile ile işbirliği sağlayarak süreci nasıl yönetebileceklerine ilişkin bilgilendirme ve çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Ortamlarında Teknoloji

Seminer süresi 90 dakika

Teknolojiyi doğal yaşam standartı olarak hayatlarının içinde bulan günümüz çocuklarının eğitim ortamları da onların bu yaşam gerçeğine uygun olarak şekillendirilmelidir. Bunu yaparken asıl hedef teknolojinin bir üretim aracı olarak nasıl kullanılacağına ilişkin bakış açısı sağlamak ve doğru örnek oluşturmaktır.

Bu eğitim okul öncesi öğretmenlerinin, sınıflarında teknolojiyi bir öğrenme aracı olarak kullanmalarını sağlayacak güncel uygulamalar, farklı eğitim modelleri ve uygulama örnekleri sunarak dijital okur yazarlık kavramı ile ilgili temel becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Okul-Öğretmen-Veli ilişkileri

Seminer süresi 90 dakika

Kurumsal eğitimin başladığı erken dönemlerden itibaren, çocuğun hayatının merkezi olan ailenin yanına okul ve öğretmen de eklenir. Ebeveynler çocukları için gelişimlerine katkı sağlayacak, şefkat dolu, güvenli ve profesyonel bir ortam arayışı içinde iken okul ve öğretmen ise hem çocuk hem de ailesi için bütünsel gelişimi destekleyecek ve çocuğun içindeki potansiyeli en üst noktaya çıkartmayı sağlayacak eğitim ortamları yaratma arayışı içindedirler.

Bu eğitim çocuğun hayatının merkezinde yer alan ailenin yanına eklenen öğretmen ve okulun beklenti ve önerilerinin uyumlu bir işbirliği davranışına dönüşebilmesi, ailenin eğitim ortamına dahil edilebilmesi, başarılı veli toplantıları , günlük iletişim ve okul dışı aktiviteler ile ilgili öneriler ve bakış açıları sunmayı amaçlamaktadır.

Bu eğitim okul öncesi öğretmenlerinin, çocuklarının anaokuluna uyum sürecinde  okula başlamadan önce, ilk günlerinde ve uyum haftasında karşılaşabilecekleri özel durumlar, bu süreçte aile ile işbirliği sağlayarak süreci nasıl yönetebileceklerine ilişkin bilgilendirme ve çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır.

Öğrenci Motivasyonu

Seminer süresi 90 dakika

Okul öncesi dönem çocukların en önemli özelliklerinden biri meraklı olmalıdır. Bu duygu onlara bir işe, etkinliğe başlama konusunda hareket noktası ve motivasyon sağlar. Motivasyonun sürekliliğini sağlamak öğrenme ortamlarının etkililiğini arttıracağı gibi kalıcı öğrenmelerin oluşmasına da zemin hazırlayacaktır. Eğitim ortamında yapılacak basit değişiklikler, farlı deneyim imkanları, olumlu bir ıtam yaratmak, teşvik edici, heyecanlı ve eğlenceli bir eğitim ortamı motivasyonu arttıracaktır.

Bu eğitim sınıf ortamını öğrencilerin motivasyonunu arttıracak şekilde düzenleme, etkili ve verimli öğrenmeler yaratma, yaratıcı, aktif ve dinamik bir öğrenme ortamı oluşturma konusunda öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Erken Çocuklukta Yabancı Dil Eğitimi

Seminer süresi 90 dakika

Yapılan pek çok araştırma erken çocuklukta ikinci bir dil öğrenmenin faydalarını göz önüne sermektedir. Bu yaşlarda yabancı dil öğretiminde başarı, anlamlı dil öğrenme yöntemlerinin benimsenmesi ve tüm öğretim sürecini kapsayan  uygun eğitim ortamlarının sağlanması ile mümkündür.

Bu eğitim okul öncesi öğretmenlerine, birden fazla dili öğrenme kapasitesi ile dünyaya gelen çocuklara bunu sağlamak için dili duyma ve kullanma becerileri ile ilgili eğitim ortamları sağlanması, gelişim seviyelerine uygun olarak eğitim materyalleri hazırlanması  ve uygun yöntemlerin belirlenmesine ilişkin öneriler sunmayı amaçlamaktadır.

Okul Öncesi Eğitimde Güncel Konular

Seminer süresi 90 dakika

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda birbiriyle iç içe geçen insanın hayatını derinden etkileyen aile ve okulun rolleri de değişmektedir. Eğitim anlayışındaki gelişmelerle, değişen eğitim programlarıyla, yapılan araştırmalarla uygulamalar ve bunlardan alınan sonuçlarla bilgi sürekli güncellenmekte ve uygulamalar zenginleşmektedir.

Bu eğitim okul öncesi öğretmenlerinin, öğrenen öğretmen modeline uygun olarak alanda gerçekleşen yenilikleri, uygulamaları, programları, güncek konuları takip etmelerine olanak sağlayacak dinamik bir öğrenme ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Ortamlarında Teknoloji

Seminer süresi 90 dakika

Teknolojiyi doğal yaşam standartı olarak hayatlarının içinde bulan günümüz çocuklarının eğitim ortamları da onların bu yaşam gerçeğine uygun olarak şekillendirilmelidir. Bunu yaparken asıl hedef teknolojinin bir üretim aracı olarak nasıl kullanılacağına ilişkin bakış açısı sağlamak ve doğru örnek oluşturmaktır.

Bu eğitim okul öncesi öğretmenlerinin, sınıflarında teknolojiyi bir öğrenme aracı olarak kullanmalarını sağlayacak güncel uygulamalar, farklı eğitim modelleri ve uygulama örnekleri sunarak dijital okur yazarlık kavramı ile ilgili temel becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.