MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR

1.1. Satıcı

Satıcı İsim/Unvanı: Menova Gelişim Eğitim Danışmanlık A.Ş.

Satıcı’nın Açık Adresi: Quick Tower, İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10-12, 34752 Ataşehir - İstanbul

Satıcı’nın Telefonu: 0212 574 25 20

Satıcı Mersis No :0615063232600001

Satıcı E-Posta Adresi : nova@menovagelisim.com

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi:

1.2. Alıcı

Adı – Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

2.1. Sözleşmenin Dayanağı

a. Bu sözleşme, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

b. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi tarafların ayrı ayrı Menova Gelişim Eğitim Danışmanlık A.Ş. ile akdetmiş oldukları Websitesi Üyelik Sözleşmeleri’nin hükümlerinin ifasını engellemeyecek olup taraflar işbu Sözleşme konusu malın satışında Menova Gelişim Eğitim Danışmanlık A.Ş.’ın herhangi bir şekilde taraf olmadığını ve Sözleşme kapsamında tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

2.2. TANIMLAR

Bu Sözleşmenin uygulanmasında;

a. Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

b. Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,

c. Mal: Alışverişe konu olan; taşınır eşya, malları,

d. Mesafeli sözleşme: Satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri,

e. Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye hizmet sunan ya da hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

f. Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

g. ğ) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

h. Uzaktan iletişim aracı: Mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj, internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkân veren her türlü araç veya ortamı,

i. ı) Yan sözleşme: Bir mesafeli sözleşme ile ilişkili olarak satıcı, sağlayıcı ya da üçüncü bir kişi tarafından sözleşme konusu mal ya da hizmete ilave olarak tüketiciye sağlanan mal veya hizmete ilişkin sözleşmeyi

j. ifade eder.

3. ÖN BİLGİLENDİRME

(1) Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, aşağıdaki hususların tamamını içerecek şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilmiştir.

a) Tüketici bu mesafeli satış sözleşmesini kabul etmekle sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri hakkında bilgilendirildiğini kabul etmiştir.

b) Satıcı’nın ticari ünvanı Menova Gelişim Eğitim Danışmanlık A.Ş. MERSİS numarası,0615063232600001 dır.

c) Satıcı nın adresi. Quick Tower, İçerenköy Mah. Umut Sok. No: 10-12, 34752 Ataşehir - İstanbul Dir. e posta adresi. nova@menovagelisim.com dir. Telefon numarası 0212 574 25 20 dır.

d) Sözleşme Konusu Mal Ve Hizmetin Temel Nitelikleri Ve Fiyatı (Kdv Dahil)

Satıcı Unvanı: Menova Gelişim Eğitim Danışmanlık A.Ş.

Toplam Satış Tutarı:0TL

Vade Farkı:

KDV Dahil Toplam Tutar:0TL

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Kargo hariç toplam ürün bedeli:0TL

Kargo Ücreti:0

Kargo Dahil Toplam Bedeli:0TL

Ödeme Şekli ve Planı: Kredi Kartı Tek Çekim

Alınan Vade Farkı:0

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:0

e) Ödeme, online satış sistemi üzerinden yapılır. Teslimat ödemenin yapılmasından sonra yapılır. Online ödeme ya da nakit havale satıcı hesabına ulaşmadan sevk işlemine başlanmaz. Online satışlarda ödeme kredi kartı ile alıcının aynı kişi olması esastır. Farklı olması halinde ürünleri teslim alan kişi ile ödeme yapan kişi müşterek ve müteselsilen sorumluluk altındadır.

g) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, nova@menovagelisim.com e posta adresidir.

h) Cayma hakkının hangi halde kullanılamayacağını siz yazın serbest, (kontrol etmek için bana gönderin)

j) Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceği konusunda tüketici bilgilendirilmiştir.

4. CAYMA HAKKININ KULLANIMI VE TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Cayma hakkı

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

Cayma hakkı süresi, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin malı teslim aldığı gün başlar. Ancak tüketici, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a. Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b. Birden fazla parçadan oluşan mallarda, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c. Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, tüketicinin veya tüketici tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

4.2. Cayma hakkının kullanımı

a. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

b. Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, EK’te yer alan formu kullanabilir

c. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.

4.3. Satıcı veya sağlayıcının yükümlülükleri

a. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

b. Satıcı veya sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen tüm geri ödemeleri, tüketicinin satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.

c. Cayma hakkının kullanımında malın geri gönderilmesi satıcının gönderdiği kanaldan geri gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz.

4.4. Tüketicinin yükümlülükleri

a. Tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on gün içinde malı satıcı veya sağlayıcıya ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermek zorundadır.

b. Tüketici, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Ürünün ambalajının bozulmuş olması ve yeniden aynı şekilde ambalajlanması eski hale getirilmesi mümkün olmayan ürünlerde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

4.5. Cayma hakkının kullanımının yan sözleşmelere etkisi

Tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda yan sözleşmeler de kendiliğinden sona erer. Promosyon ve bunun gibi kazandırmalar da iade koşullarına tabidir.

4.6. Cayma hakkının istisnaları

a. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

b. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

c. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde

5. SÖZLEŞMENİN İFASI VE TESLİMAT

a. Satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. Mal satışlarında bu süre her halükarda otuz günü geçemez.

b. Satıcı veya sağlayıcının birinci fıkrada yer alan yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, tüketici sözleşmeyi feshedebilir.

c. Sözleşmenin feshi durumunda, satıcı veya sağlayıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde tüketiciye 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa tüketiciyi borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

d. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunludur. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilir.

6. ZARARDAN SORUMLULUK

a. Satıcı, malın tüketici ya da tüketicinin taşıyıcı dışında belirleyeceği üçüncü bir kişiye teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

b. Tüketicinin, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

7. BİLGİLERİN SAKLANMASI VE İSPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

a. Satıcı veya sağlayıcı, bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen cayma hakkı, bilgilendirme, teslimat ve diğer hususlardaki yükümlülüklerine dair her bir işleme ilişkin bilgi ve belgeyi üç yıl boyunca saklamak zorundadır.

b. Satıcı veya sağlayıcı elektronik ortamda tüketiciye teslim edilen gayrimaddi malların veya ifa edilen hizmetlerin ayıpsız olduğunu ispatla yükümlüdür.

8. BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

a. İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır.

b. Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

EK

ÖRNEK CAYMA FORMU

(Bu form, sadece sözleşmeden cayma hakkı kullanılmak istenildiğinde doldurup gönderilecektir.)

-Kime: (Satıcı veya sağlayıcı tarafından doldurulacak olan bu kısımda satıcı veya sağlayıcının ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.)

-Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

-Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

-Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

-Tüketicinin adı ve soyadı:

-Tüketicinin adresi:

-Tüketicinin imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

-Tarih: